Avís legal

Les presents condicions regulen l’ús i contingut del Servei del Portal d’Internet (en endavant, Portal o pàgina web o web) que CENPAS, posara a disposició dels usuaris d’Internet.

DADES GENERALS

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, posem a la seva disposició les dades relatives al titular de la pàgina web que està visitant.

CENPAS és la titular de la pàgina web accessible des del domini www.cenpas.cat. Cenpas està domiciliada a C/Cartagena, nº 245, 6è 5a – 08025 Barcelona, amb CIF B64815608, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40407, Foli 153, Full B367268, Inscripció 6. Les nostres dades de contacte són a través del correu info@cenpas.cat o telèfon +34 93 246 67 74.

En aquesta pàgina web, es troben una sèrie de continguts que, amb caràcter informatiu, es presenten per mostrar l’activitat del nostre grup empresarial i dels serveis que oferim. El principal objectiu d’aquest Portal és facilitar a qualsevol usuari, i especialment als clients, informació relativa a les nostres activitats i permetre el contacte d’aquests agents externs amb la mateixa.

En aquesta pàgina web podrà trobar elements sotmesos a protecció per la normativa de propietat intel·lectual i el dret de marques. Si us plau, consulteu el contingut relatiu a aquest punt en les nostres condicions.

La nostra pàgina web disposa d’un apartat de Contacte on pot identificar les nostres dades de contacte i el directori d’empreses que integren el nostre grup. Si us plau, consulteu en cas de voler posar-se en contacte amb nosaltres.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95 / 46 / CE (Reglament general de protecció de dades), així com la normativa de privacitat vigent en cada moment, s’informa a l’usuari que totes les dades personals que poden ser tractats a través de la present pàgina web, així com elements incorporats a la mateixa -cookies o xarxes socials-, són tractades d’acord amb les disposicions establertes en l’esmentada normativa.

Sempre es va a respectar la confidencialitat de les seves dades personals, que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar les sol·licituds que pogués fer-nos i oferir-li els serveis web informatius, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica, quan sigui sol·licitada.

CENPAS ha establert una política de privacitat juntament amb unes polítiques associades a la normativa de referència, que està disponible en aquesta pàgina web. Si us plau, consulteu aquestes polítiques per obtenir més informació. Si ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres al següent correu electrònic, on resoldrem els seus dubtes respecte a política de dades personals: info@cenpas.cat

CONDICIONS D’ÚS

L’accés a aquesta pàgina web és gratuït. La utilització del Portal atribueix, per defecte, la condició d’Usuari del mateix (en endavant, Usuari) i implica l’acceptació de totes les condicions, sense cap reserva per part seva, incloses en aquest Avís Legal, d’aquelles altres contingudes en la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies, i les que puguin derivar de la normativa vigent i que no es contemplen expressament en el present avís.

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web de Cenpas implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si, pel motiu que sigui, no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

Les condicions que regeixen els diferents serveis disponibles en aquesta web estan subjectes, entre altres, a la següent normativa, en la part que sigui aplicable: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades) així com la normativa de privacitat vigent en cada moment, Reial Decret Llei 1/2007, de 16 de Novembre, que aprova el Text refós de la Llei general per a la Defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis complementària; com la normativa de propietat intel·lectual o normativa del dret de marques.

Xarxes socials

CENPAS es troba present en xarxes socials a què pot accedir des de la nostra pàgina web. Twitter®, LinkedIn®, Pinterest® i Google+ ®. Quan un usuari accedeix a les mateixes, surt de la nostra plataforma i passa a estar sotmès a les condicions establertes pel prestador de la xarxa social. Si us plau, llegiu detingudament les condicions establertes abans d’acceptar l’accés i ús de les xarxes.

Quan un usuari introdueixi informació o elements en les xarxes socials, implicant als nostres perfils corporatius, i aquesta informació sigui contrària a la política de la nostra empresa, o sigui contrària a la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic, es procedirà a la seva retirada de manera immediata. Cenpas no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.

RESPONSABILITATS

Els continguts d’aquesta pàgina són de caràcter general, amb la finalitat d’informar de les diferents activitats i serveis que oferim des de CENPAS. CENPAS no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal.

Els Usuaris han de mantenir l’adequada disponibilitat i seguretat dels elements emprats per navegar per internet. CENPAS no serà responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. L’accés al Portal requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a CENPAS.

CENPAS no assumeix cap responsabilitat sobre l’ús continuat i disponibilitat d’aquesta plataforma web. No es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web. Així mateix, CENPAS es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Li comuniquem que qualsevol preu que pugui veure a la nostra web serà només orientatiu i no vinculant. Si l’usuari desitja saber amb exactitud, haurà de contactar per algun dels mitjans convinguts amb el departament corresponent de l’empresa.

CENPAS no es fa responsable de la mala utilització del portal per part dels usuaris, de la continuïtat del servei web, dels continguts oferts per altres webs o aplicacions a les que es pugui accedir des del nostre portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CENPAS és titular o disposa de la corresponent llicència o cessió d’ús sobre els diferents continguts presents en aquesta pàgina web, entre els quals s’inclouen -a manera merament enunciativo- les marques, textos, fotografies, gràfics, links, audiovisuals, dibuixos, dissenys , programari, codi font i informacions incorporades a aquest efecte, exposats al llarg del Portal Web. Queden exceptuats els drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa. Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són ​​propietat de CENPAS són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen a la web a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

El simple fet d’aparèixer en la present web no vol dir cessió d’ús a l’usuari. No se cedeix la titularitat dels elements ni dret d’explotació algun, a excepció dels propis per visualitzar els elements. Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de CENPAS.

Amb caràcter merament enunciatiu, que no limitatiu, es prohibeix als usuaris del Portal:

  • Explotar comercialment els continguts del Portal, incloent en aquesta prohibició els productes derivats després de la seva modificació, còpia o reutilització.
  • Reproduir, copiar, extreure, transformar o reutilitzar per a ús privat o explotació comercial, aquells continguts considerats com disseny gràfic, codi font, programari o base de dades.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de CENPAS o de tercers que les cedeixen per al seu ús, sense que pugui entendre que l’accés al Portal atribueixi cap dret sobre les mateixes, quedant prohibit el seu ús, llevat autorització expressa de CENPAS SLP. o del tercer titular. Només s’autoritza l’ús de les nostres marques o noms comercials, per referenciar en el sector com a proveïdor o subministrador de serveis. Això no obstant, si us plau, posa’t en contacte amb nosaltres per poder ajudar-te quan necessitis referenciar com a proveïdor de serveis.

Queda permès compartir l’enllaç de la nostra pàgina web o seccions incloses en el mateix per a referenciar productes o serveis subministrats per nosaltres, llevat que es faci amb fins competitius o per pertorbar el nostre bon nom. El titular de la pàgina web que enllaci els continguts indegudament i en contra d’aquest avís legal serà responsable dels danys i perjudicis que poguessin causar a CENPAS o a tercers.

Tota la informació que es rebi, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a CENPAS de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

DURADA, VIGÈNCIA I NUL·LITAT

L’avís legal té una vigència des de la seva pròpia publicació fins a la seva modificació. El present Avís Legal i la Política de Privacitat podrà ser modificat per CENPAS en qualsevol moment, íntegrament o de forma parcial, i els Usuaris revisar el contingut periòdicament per verificar la informació. Les modificacions surten efectes des del moment en què es publiquen al Portal. S’establirà data de publicació perquè els Usuaris coneguin la versió vigent.

En cas que qualsevol extrem de les presents condicions sigui considerat nul o anul·lable, o la seva aplicació resulti impossible parcial o totalment, per l’aplicació d’una modificació normativa o per sentència judicial o laude arbitral, es mantindrà la vigència de la resta de l’avís.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

CENPAS es reserva el seu dret a emprendre les accions arbitrals o judicials que consideri oportunes en el cas que els Usuaris utilitzin la pàgina web de forma indeguda o il·legal. L’usuari respondrà davant de CENPAS o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

El no exercici o execució de les accions o drets contra tercers per l’incompliment de les disposicions o prohibicions contingudes en el present avís legal per part de CENPAS no constituirà renúncia als mateixos, excepte reconeixement i acord escrit per part seva.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació vigent tant espanyola com de la Unió Europea. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents els Jutjats de Madrid, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Tota la informació legal inclosa en la nostra pàgina web pot trobar-se en diferents idiomes per facilitar l’accés a la informació a qualsevol usuari. Quan existissin discrepàncies en la traducció de termes als diferents idiomes publicats, es considera que preval el sentit del terme en l’idioma espanyol i, per tant, qualsevol interpretació dels termes legals de la present web, seran d’acord amb la informació presentada en aquest idioma.

DATA DE PUBLICACIÓ 31/10/2019